Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

De overvaltactiek van een bedrijfstakpensioenfonds. Laat u niet van de wijs brengen.

Het komt steeds vaker voor dat bedrijven opeens van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) te horen krijgen dat ze verplicht moeten deelnemen aan dat fonds. Veel BPF’en hebben tegenwoordig een zeer actief opsporings- en handhavingsbeleid. 

Werkgevers voelen zich vaak overvallen door het fonds.  De verplichting tot deelname aan het fonds wordt namelijk meestal als voldongen feit gepresenteerd. Soms zelfs met terugwerkende kracht tot jaren geleden. Het BPF maant de werkgever daarbij veelal om direct tot uitvoering over te gaan. De werkgever moet dan bijvoorbeeld binnen vier weken alle personeelsgegevens aanleveren. Daarbij laat het pensioenfonds niet na te melden dat zij anders de verschuldigde premie ambtshalve (op basis van een schatting) zullen vaststellen. En dat zij desnoods de premie uiteindelijk middels een dwangbevel zullen gaan invorderen en de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen stellen.

Laat u zich niet van de wijs brengen door deze overvaltactiek. In de praktijk is het vaak helemaal niet nodig om u op de hierboven geschetste wijze “als een mak schaap” naar de spreekwoordelijke slachtbank te laten leiden. 

Het onderzoek waarop het BPF zijn conclusie baseert is namelijk vaak zeer gebrekkig of onvolledig.  Of allebei. Dat biedt mogelijkheden om de werkingssfeer te betwisten, zodat u de verplichte deelname buiten de deur kunt houden. 

Ook als het fonds alleen aankondigt een vermoeden te hebben dat u onder de werkingssfeer valt en dit eerst nader wenst te onderzoeken, moet u alert zijn op de valkuilen. Het standaard vragenformulier van het BPF is zodanig opgesteld dat het nauwelijks ruimte biedt om tot een andere conclusie dan verplichte aansluiting te komen. Hetzelfde geldt voor de gehanteerde interviewtechnieken als het BPF overgaat tot een bedrijfsbezoek.

Het is belangrijk om zelf de regie in handen te nemen en ervoor te zorgen dat uw situatie op de juiste wijze aan de verplichtstellingsbeschikking wordt getoetst.  En door de werkinssfeer adequaat te betwisten kan in veel gevallen een procedure worden voorkomen.

Als de conclusie zou zijn dat verplichte deelname wel degelijk op u van toepassing is, kunt u proberen om de financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken. De wet voorziet in een aantal mogelijkheden om vrijstelling van verplichte deelname te krijgen. 

Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is en wat uw kansen zijn? Neem dan contact met ons op. 


Alle expertises Alle casussen

Meer weten over dit onderwerp?

* verplichte velden

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden