Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Wat is er nu wél afgesproken over het pensioen in de transport CAO?

 

 

De schrik joeg menig transport werkgever om het hart toen op 27 mei in het FD te lezen was dat werkgevers voortaan het werknemersdeel van de pensioenpremie gaan betalen. Dat is gelukkig niet het geval. In dit artikel leest u wat er wél is afgesproken.

 

De nieuwe cao Transport & Logistiek loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Hierin zijn onder andere afspraken over loonstijgingen, stijging van onkostenvergoeding en verplichte voorzieningen in de vrachtwagens gemaakt.

Daarnaast is een extra werkgeversbijdrage in de pensioenregeling als een bijdrage voor duurzame inzetbaarheid afgesproken. Hierover is een artikel op 27 mei 2021 in het FD verschenen. Daarin wordt onterecht de suggestie gewekt dat de werkgevers voortaan de werknemersbijdrage gaan betalen.  

Verlaging van de eigen bijdrage van werknemers naar 0% bij BPF Vervoer?

Werkgevers zouden de werknemersbijdrage in de pensioenregeling voor hun rekening gaan nemen. Dat is een onjuiste beeldvorming. Uit de tekst van de nieuwe cao en de omliggende artikelen konden wij niet achterhalen waar deze mededeling op gebaseerd was. Ook bij BPF Vervoer is de verlaging onbekend. Wat wordt wel bedoeld met de verlaging van de werknemersbijdrage zoals in het FD staat beschreven?

Extra werkgeversbijdrage duurzame inzetbaarheid vanuit de cao 2022-2025

In het kader van duurzame inzetbaarheid is in de nieuwe cao een tijdelijke regeling overeengekomen met ingang van 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2025. Deze regeling maakt het mogelijk dat werknemers geboren in de jaren 1955 t/m 1961 onder voorwaarden eerder kunnen stoppen met werken. Werkgevers zijn bereid hier maximaal een premie van 0,75% over het SV-loon af te dragen. Dit betekent afhankelijk van de hoogte van het totale SV-loon een lasten verhoging van  (€ 58.311,-- max 2021) € 437,33 per werknemer voor u als werkgever. De afdracht van deze extra werkgeversbijdrage vindt plaats aan het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) en niet aan het Pensioenfonds Vervoer. De werknemersbijdrage die nu van toepassing is aan het

Pensioenfonds Vervoer blijft onverkort van kracht voor uw werknemers. Het SFTL zal onder nog nader te bepalen voorwaarden vervolgens de extra afdrachten aan werknemers gaan uitkeren, die zware beroepen in de transport- en logistieke sector uitoefenen. Hierdoor kunnen deze werknemers eerder stoppen met werken.

Duurzame inzetbaarheid en pensioenakkoord

Deze cao afspraak is een onderdeel uit het Pensioenakkoord dat zijn beslag gaat krijgen in de Wet Toekomst Pensioenen. In deze nieuwe wet worden afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid die eraan moeten bijdragen dat alle werkenden gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken. Win/win voor beide partijen minder ziekteverzuim voor u als werkgever en gezonde werknemer die zijn pensioen haalt.

Zo heeft de overheid al een aantal maatregelen genomen die hieraan bijdragen:

  • Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd;
  • Extra verlofsparen van 50 naar 100 weken;
  • Tijdelijk vrijstelling voor regelingen voor vervroegd uitreden (RVU).

Bovenop deze maatregelen stelt de overheid extra subsidie beschikbaar via de tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder uittreden (MDI&EU). De overheid vindt het belangrijk dat er ervaring wordt opgedaan met de vormgeving van deze regelingen voor duurzame inzetbaarheid en vervroegde uittreding. De extra werkgeversbijdrage over het SV-loon is hiervan een voorbeeld. Deze regeling moet het voor uw werknemers gemakkelijker maken om eerder te stoppen met werken.  

 Wilt u meer informatie ?

We zullen de uitwerking over de werkgeversbijdrage en de uitwerking van de voorwaarden over de duurzame inzetbaarheid in de cao op de voet volgen en u hierover informeren.


Alle expertises Alle casussen

Meer weten over dit onderwerp?

* verplichte velden

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden