Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Fusie tussen bedrijven met en zonder vrijstelling van een bedrijfstakpensioenfonds

De schaalvoordelen die de fusie moet brengen komen ernstig in gevaar.

Casus

BV X heeft als vrijgestelde onderneming een eigen pensioenregeling die steeds is identiek aan die van PME.  De pensioenpremie blijft de komende vijf jaar vele malen lager blijven dan wanneer zij geen vrijstelling van PME zouden hebben en de reguliere PME premie moesten betalen. De besparing loopt in de miljoenen euro's.

De buitenlandse moedermaatschappij heeft het voornemen om het Nederlandse Bedrijf X te laten fuseren met een –nieuw aangekochte- Nederlandse werkmaatschappij, bedrijf Y. Bedrijf Y valt niet onder PME, maar onder PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek).

Het is de bedoeling dat de nieuw aangekochte werkmaatschappij Bedrijf Y volledig de produkten van bedrijf X gaat verkopen. Uit het due diligence onderzoek dat de moedermaatschappij door de Nederlandse vestiging van hun accountant laat onderzoeken, komt naar voren dat de voorgenomen fusie gevolgen zal hebben voor de medewerkers van bedrijf Y. Zij komen namelijk onder de werkingssfeer van PME te vallen. De werkzaamheden die Y voorheen zelfstandig deed, staan in de nieuwe situatie ten dienste aan die van het bestaande bedrijf X dat vrijstelling had van PME.

Ons onderzoek

De fusie is al bijna rond als Bedrijf X ons om advies vraagt. De wetgeving omtrent de fusie van gedispenseerde en niet gedispenseerde onderneming speelt in deze casus een zeer belangrijke rol. Het blijkt dat de Nederlandse accountant dit in het eerdere due diligence onderzoek over het hoofd heeft gezien.

Daarom gaan we aan de slag met de berekening van de financiële gevolgen van deze wetgeving op de casus. Hieruit komt naar voren dat de vrijstelling van Bedrijf X geheel komt te vervallen als de fusie doorgang vindt. Het grote premievoordeel van de eigen regeling ten opzichte van PME vervalt daarmee. De reden voor de fusie tussen bedrijf X en bedrijf Y was het realiseren van kostenbesparing. Die doelstelling zou nu niet meer gehaald worden. Integendeel.

De voordelen van de fusie komen nu dus in een heel ander daglicht te staan. De moedermaatschappij besluit vervolgens om de fusie niet te laten doorgaan.

Dit is één van de praktijkvoorbeelden van hoe wij via deskundig juridisch advies en het actuarieel doorrekenen van de scenario’s, een bedrijf hebben behoed voor een verkeerde beslissing die het bedrijf veel geld zou hebben gekost. 

 

Alle expertises Alle blogs

Meer weten over dit onderwerp?

* verplichte velden

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden