Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Waarom wordt mijn bedrijf aangeschreven voor verplichte deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds?

Pensioenfondsen zijn de laatste jaren erg actief geworden in opsporing en handhaving.

De reden hiervoor is dat zij aan een werknemer die onder de werkingssfeer van het pensioenfonds valt, altijd verplicht een pensioen moeten uitkeren. Zelfs als de werkgever daarvoor nooit premies heeft afgedragen. “Geen premie, wel pensioen”1.
Daarbij komt dat in 2012 door de Hoge Raad is vastgesteld dat deze aanspraken van een werknemer niet verjaren.2

Dergelijke gevallen komen dan voor rekening van de deelnemers voor en door wie wel altijd premies zijn afgedragen aan het fonds. Het is dus begrijpelijk dat bedrijfstakpensioenfondsen zoveel mogelijk willen voorkomen dat ondernemingen die onder hun werkingssfeer vallen, zich onttrekken aan de verplichte deelname.  

Het van toepassing zijn van een verplicht pensioenfonds gaat vaak hand in hand met het van toepassing zijn van een CAO. Naleving heeft door het Sociaal Akkoord een belangrijke prioriteit gekregen bij de overheid. Al met al zijn de opsporingsactiviteiten flink toegenomen. 3

Maar het kan ook zijn dat een van uw werknemers bij de vakbond de vraag heeft gesteld of op zijn arbeidsovereenkomst met u een CAO van toepassing is. 

Daarnaast kan de reden liggen in het feit dat het bedrijfstakpensioenfonds de werkingssfeer heeft uitgebreid. Er zijn steeds minder actieve deelnemers die premie kunnen afdragen, terwijl de groep inactieven of gepensioneeerden steeds groter wordt. Pensioenfondsen zoeken dan vaak schaalvergroting door hun werkingssfeer uit te breiden.  Via desk-research naar SBI-codes die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd of door te googlen naar bepaalde activiteiten die u op uw site vermeldt, kan men u dan opmerken. 

Dat wil nog niet zeggen dat u ook daadwerkelijk onder de verplichtstellingsbeschikking van het pensioenfonds valt. Is dat niet zo, dan kunt u de werkingssfeer betwisten. 

Als u wordt aangeschreven nadat de werkingssfeer van het fonds is uitgebreid, dan kunt u wellicht vrijstelling van verplichte deelname krijgen. 

Wij geven u na een doelgerichte intake een helder overzicht van uw mogelijkheden en kansen.  En we helpen u om de kwestie zo snel mogelijk en met zo min mogelijk financiële gevolgen af te wikkelen. 

 

1 - Dit geldt voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen

2 -  Uitspraak Hoge Raad 3 februari 2012

3 - Bedrijfstakken hebben speciale organen in het leven geroepen voor handhaving van Pensioenen en CAO’s. zoals de Raad van Overleg Metalektro in de metaalsector,  Het Het bureau naleving werkingssfeer in de bouw, of  (onder meer!) de SNCU in de uitzendbranche. 

 

Alle expertises Alle blogs

Meer weten over dit onderwerp?

* verplichte velden

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden