Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vanaf 2020

Publicatiedatum: 05-08-2019

Om de loondoorbetalingsplicht makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken heeft de overheid een pakket maatregelen genomen dat beter aansluit bij de behoeften van met name kleine werkgevers. Maar ook (middel)grote werkgevers kunnen hiervan profiteren. Naast het ontlasten van de werkgevers in het proces rond zieke medewerkers, moet het pakket ook leiden tot het aannemen van meer vast personeel.

Welke knelpunten ervaren werkgevers rondom zieke medewerkers

  • Kleine werkgevers ervaren de verplichtingen als disproportioneel. Ze staan voor dezelfde verplichtingen en kosten als grote werkgevers die meer mogelijkheden hebben om aan de (reïntegratie)verplichtingen te voldoen. Ze vinden daarnaast de balans in verantwoordelijkheden tussen werkgever en werknemer scheef.
  • Daarnaast is er de voortdurende onzekerheid of je wel voldoende aan re-integratie doet. Talrijk zijn de gevallen waarin de werkgever zich keurig hield aan het advies van de bedrijfsarts, maar toch een loonsanctie kreeg opgelegd door het UWV omdat de verzekeringsarts een ander oordeel had. En dan volgt een derde jaar loondoorbetaling.
  • Tot slot is voor met name kleine werkgevers niet altijd duidelijk hoe het UWV beslist. Ook missen zij kennis van verzekeringsmogelijkheden.

Wat gaat er veranderen?

  • Per 1 januari 2020 komt er een MKB Verzuim Ontzorg Verzekering. Deze verzekering dekt niet alleen het financiële risico, maar biedt ook een transparant, goed en betaalbaar dienstverleningspakket voor die twee jaar en hulp bij de verplichtingen en taken rondom de loondoorbetaling. Vanaf 2021 komt er een bedrag van 450 miljoen euro ter beschikking voor de kosten die kleine werkgevers hebben. Dit komt neer op circa € 1000 per werkgever.
  • Met ingang van 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen leidend. De toets zal volledig uitgevoerd worden door arbeidsdeskundigen van het UWV.

Wat doet de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering?

In een kaderconvenant tussen werkgevers en het verbond van verzekeraars staan de minimumeisen van dit product. De belangrijkste onderdelen zijn:

  1. De verzekering is poortwachterproof. Dus als de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en de verzekeraar opvolgt, vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie.
  2. De verzekering bevat re-integratiedienstverlening gericht op werkhervatting binnen het eigen bedrijf (eerste spoor). En buiten het eigen bedrijf (tweede spoor).
  3. Bij langdurig verzuim krijgt iedere zieke werknemer begeleiding van een speciale case manager. De casemanager zal de bedrijfsarts vragen om de belastbaarheid van de werknemer medisch te beoordelen en te adviseren over functiemogelijkheden en beperkingen.

Wat nu?

U bent niet verplicht om een MKB Verzuim Ontzorg Verzekering te nemen. U kunt ook uw huidige verzuimverzekering behouden met de professionele verzuimdienstverlening die u eventueel daarnaast afneemt. Of geen verzuimverzekering en alleen verzuimdienstverlening.

Op dit moment wordt er door verschillende verzekeraars gewerkt aan het product. Als u al een verzuimverzekering heeft dan zullen wij naar verwachting begin Oktober bij u in de lucht komen met een passend aanbod.

Heeft u op dit moment geen verzuimverzekering of een verzuimverzekering via een ander kanaal en bent u benieuwd of de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering voor u interessant is? Laat het ons dan even weten.

Meer weten?

In deze handige infographic staat alle informatie overzichtelijk  op een rij.

Andere documenten:

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden