Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Pensioenakkoord

Publicatiedatum: 06-07-2020

 

Nu het FNV-ledenparlement heeft ingestemd kan de Tweede Kamer aan de slag.
 
1 januari 2022 is de beoogde ingangsdatum van de nieuwe wet. Vanaf dat moment kunnen pensioenregelingen al geheel volgens de nieuwe systematiek functioneren.
 
Uiterlijk 1 juli 2023 moeten sociale partners, werkgevers/werknemers een concept besluit hebben genomen over hoe de nieuwe pensioenregeling er uit gaat zien.
 
Uiterlijk 1 januari 2024 moet het besluit over de nieuwe pensioenregeling definitief zijn.
 
1 januari 2026 is de uiterste datum waarop de nieuwe pensioenregeling moet ingaan. De leden van de FNV hebben het bestuur via een motie verzocht om zich maximaal in te spannen voor een snellere uiterlijke invoering dan 2026.
 
Waar is het pensioenakkoord goed voor?
Het pensioenakkoord was vooral nodig om de problemen bij de pensioenfondsen op te lossen. De keiharde belofte van een pensioenuitkering van een bepaalde hoogte kon steeds moeilijker worden waargemaakt. Veel fondsen dreigden te moeten gaan korten.
 
In het nieuwe stelsel wordt die belofte daarom helemaal losgelaten. In de aanloop naar de nieuwe wet hoeven pensioenfondsen met een dekkingsgraad van 90% of hoger de pensioenen niet te verlagen. Ook hoeven fondsen hun premie niet meer in overeenstemming te brengen met wat nodig is voor de oude belofte. Want die verdwijnt immers toch.
 
Alle pensioenregelingen worden premieregelingen
Voortaan mag er alleen nog maar een afspraak gemaakt over de hoogte van de pensioenpremie die in de pensioenregeling gaat. Dat geldt voor alle pensioenen. Niet alleen voor pensioenfondsen.
 
Per bedrijfstak of per onderneming stelt men vast hoe hoog de premie zal zijn. Net als nu wordt het verwachte pensioen hoger als er meer premie wordt ingelegd. Maar ook het beleggingsbeleid speelt natuurlijk een rol.
 
De fiscaal maximale doelstelling blijft hetzelfde als voorheen: een koopkrachtig pensioen van maximaal 75% van het gemiddelde loon na 40 opbouwjaren. De maximale premie zal tussen de 30% tot 33% van de pensioengrondslag bedragen.
 
Één gelijke premie voor alle leeftijden
Een belangrijke wijziging is verder dat de premie in alle pensioencontracten voor alle leeftijden hetzelfde wordt. Dus als eenmaal de hoogte van de premie inleg is bepaald, dan geldt deze voor alle werknemers. Ongeacht de leeftijd van de deelnemer. Dit wordt een vlakke premie genoemd.
 
Hierdoor bouwen deelnemers op jonge leeftijd meer pensioen op dan nu het geval is. Naarmate ze ouder worden bouwen ze minder op. Over de gehele levensloop kan naar verwachting hetzelfde pensioen worden bereikt.
 
Uitzondering voor bestaande premieregelingen
Er is een uitzondering mogelijk voor werkgevers die nu al een premieregeling hebben met een stijgende premiestaffel oftewel met een premie die toeneemt naarmate de werknemers ouder zijn. Hiervoor geldt dat vanaf uiterlijk 1 januari 2026 alleen voor nieuwe werknemers een leeftijdsonafhankelijke premie hoeft te gelden. Voor de bestaande werknemers mag de huidige pensioenregeling gewoon blijven zoals hij was. Uiteraard mag je er ook gewoon voor kiezen om wel voor alle werknemers dezelfde vlakke premie te gaan hanteren.
 
Nabestaandenpensioen
Dit wordt een stuk eenvoudiger en in alle pensioenregelingen op dezelfde manier vorm gegeven. Het partnerpensioen wordt maximaal 50% van het salaris. Het wordt niet langer opgebouwd, maar verzekerd.
 
Compensatie
Daar waar er voor bepaalde leeftijdsgroepen compensatie nodig is bij de overgang naar het nieuwe stelsel, wordt de fiscale ruimte 10 jaar lang met 3% verruimd. Dit betekent dat de fiscaal maximale premiegrens van 30-33% gedurende 10 jaar wordt verhoogd tot 33-36% om gericht te kunnen compenseren.
 
Invaren
De opgebouwde pensioenen bij pensioenfondsen worden standaard omgezet naar de premieregeling. In pensioenoverzichten worden de vaste uitkeringen daarmee vervangen door pensioenuitkeringen bij verwacht weer, mooi weer en slecht weer.
 
Voor reeds opgebouwde pensioenen ondergebracht bij verzekeraars of PPI’s verandert er niets. Een verzekerde middelloonuitkering bijvoorbeeld, blijft een verzekerde middelloonuitkering.
 
Opname ineens van 10% van de pensioenwaarde
Als je met pensioen gaat mag je 10% van de waarde van het pensioen ineens opnemen. Je mag dit vrij besteden.
 
AOW-leeftijd
De AOW leeftijd gaat minder snel stijgen dan de levensverwachting.
 
 
Vanaf 2020
2019
66 jaar en 4 maanden
2020
66 jaar en 4 maanden
2021
66 jaar en 4 maanden
2022
66 jaar en 7 maanden
2023
66 jaar en 10 maanden
2024
67 jaar
Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd niet 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. 
 
Vervroegd pensioen
Werkgevers krijgen tussen 2021 en 2026 de mogelijkheid om oudere werknemers drie jaar voor de AOW-datum een fiscaal aantrekkelijke uitkering te bieden waarmee ze eerder kunnen uittreden. De RVU-boete komt daarvoor te vervallen over een bruto uitkeringsbedrag van ongeveer €19.000. Dit komt neer op een uitkering op AOW-niveau.
Vervroegd uittreden wordt daarnaast mogelijk door fiscaal gefaciliteerd 100 weken verlof te sparen. Dat is nu 50 weken.
 
Wat betekent het pensioenakkoord voor uw pensioenregeling?
 
Heeft u een verzekerde middeloonregeling?
Deze kunnen na 1 januari 2026 niet meer uitgevoerd worden en zullen premievrij moeten worden gemaakt. U zult dan voor die tijd moeten overstappen op een premieregeling met  een gelijke premie voor alle deelnemers. Er gaan geluiden op dat het overgangsrecht voor bestaande premieregelingen mogelijk ook gaat gelden voor verzekerd middelloon. Dat zullen we nog even af moeten wachten.
 
Heeft u nu al een premieregeling?
Dan heeft u de keuze om uiterlijk 1 januari 2026 voor alle werknemers over te stappen op een leeftijdsonafhankelijke vlakke premie. Of om dit alleen te doen voor nieuwe medewerkers en voor bestaande medewerkers de huidige stijgende staffel te behouden. 
 
Wanneer moet ik wat doen?
De hoogste prioriteit ligt bij de contracten die al op 31 december van dit jaar expireren. Het is dan verstandig om bij de keuze van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst al zoveel mogelijk vooruit te kijken naar het nieuwe pensioenstelsel. Uiteraard nemen wij dit in ons advies aan u mee!
 
Loopt uw contract later af? Dan heeft u meer tijd om u voor te bereiden en heeft u het voordeel dat u in de loop van 2021 kennis kunt nemen van de nader uit te werken details in de wetgeving.
 
Wel kunt u op bij nieuwe werknemers op arbeidsrechtelijk vlak nu alvast voorbereidend werk doen. Hiervoor zullen wij u binnenkort nader informeren. En mogelijk geeft de opbouw van uw personeelsbestand aanleiding om al eerder een wijziging in uw pensioenregeling aan te brengen.
 
Het is goed om de ondernemingsraad al vroeg te informeren over de wijziging die er op termijn aankomt, aangezien zij instemmingsgerechtigd zijn op grond van de WOR. Hier zullen wij u uiteraard ook bij ondersteunen.
 
 
 
 

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden